குதிரைவாலி - Barnyard Millet
Code: FS-A480
Price: Rs.34
திணை - Foxtail Millet
Code: FS-A476
Price: Rs.34
கம்பு - PEARL MILLET
Code: FS-A473
Price: Rs.31
கேழ்வரகு – Ragi - Finger Millet
Code: FS-A472
Price: Rs.25